دریچه بازرسی ارت

standard : IEC 62561-5

کاربرد

حوضچه ارت یا دریچه بازدید جهت در دسترس بودن اتصالات و تست چاه ارت یا میله های ارت مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولا دریچه بازدید مجهز به شینه ارت مسی می باشد هر چند در صورت درخواست، بدون شینه ارت نیز قابل ارائه است.

 

جنس بدنه : بتن مسلح

جنس شینه تست : مس سوار شده بر مقره رزینی

دریچه بازرسی ارت

سایزهای تولیدی دریچه بازدید بتنی

 

جنس بدنه : فولاد با پوشش گالوانیزه گرم

جنس شینه تست : مس سوار شده بر مقره رزینی

سایزهای تولیدی  دریچه بازدید فلزی با پوشش گالوانیزه گرم