صفحه مشبک زیر پایی

standard : OHSA 1910.269

 

کاربرد 

صفحه مشبک زیر پایی جهت کاهش ولتاژ گام  و تماس در نقاط بحرانی که تردد زیادی نیز وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد

این صفحه ها به شبکه ارت زمین متصل میگردد.

 

جنس : فولاد ST37  با پوشش  گالوانیزه گرم

 

صفحه مشبک زیر پایی