کابل همبندی

standard

همبندی چیست؟

همبندی به معنی اتصال بخش های مختلف سیستم اتصال به زمین (ارت) به همدیگر جهت هم پتانسیل کردن بخش های مختلف تأسیسات الکتریکی در ساختمان می باشد.
مهندس ناظر برق در پروژه می بایست هم بندی را کنترل و گزارش نماید.

سیستم همبندی در پی و ستون اتصال  سیم مسی به میله گردها توسط بست های مسی میله ارت کوبیده می شود سیستم همبندی به آن متصل می شود و در آخر به چاه ارت متصل می شود.

هم بند کردن در چه بخش هایی از سازه انجام می شود؟

 1. قسمت های اصلی فلزی ساختمان، مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن (در صورت امکان)
 2. هادی حفاظتی کلیه وسایل و دستگاه های نصب ثابت، دوار و هادی های حفاظتی پریزها در سرویس های بهداشتی می بایست برای هم ولتاژ کردن هم بندی اضافی انجام شود همین هم بندی موارد زیر را شامل می شود:
  وان یا زیر دوشی فلزی
  • لوله های آب سرد و گرم
  • بدنه های هادی وسائل نصب ثابت
  • لوله های فلزی فاضلاب
  • لوله های گاز، حرارت مرکزی یا هر نوع لوله دیگر
  • هادی های حفاظتی مدارهای پریز و روشنائی

 

کاربرد

کابل همبندی از کابل مسی دو سر کابلشو تولید می گردد. این کالا جهت هم بندی قسمت های ثابت فلزی مانند سینی کابل ها و… یا تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد . که در سایز های مختف تولید میگیرد.

 

جنس : مس

کابل همبندی