ارتینگ الکتریکی Tag

تعریف ارتینگ الکتریکی : فرآیند تخلیه آنی و مستقیم انرژی الکتریکی به درون زمین از طریق کابل های دارای مقاومت پایین را ارتینگ الکتریکی می نامند. انجام فرآیند ارتینگ الکتریکی توسط اتصال به زمین نقطه خنثی سیستم تغذیه و یا قسمتی از دستگاه که جریان...