سایر

تفاوت Alternator و Generator نکته اساسی که یک ژنراتور و آلترناتور را از یکدیگر متمایز می کند این است که در آلترناتور، میدان مغناطیسی به دور یک آرمیچر ثابت می چرخد و در ژنراتور، آرمیچر درون یک میدان مغناطیسی ثابت به چرخش در می آید. آرمیچر...