ارتینگ Tag

تعریف: وسیله ای که برای اندازه گیری میزان مقاومت زمین مورد استفاده قرار می گیرد را ارت تستر می نامند. تمام تجهیزات یک سیستم قدرت از طریق الکترود ارت به زمین متصل می شوند. ارت وظیفه حفاظت از تجهیزات و کارکنان در برابر جریان خطا را...

در مهندسی برق، ارت یا زمین درمدارات الکتریکی به عنوان نقطه مبنا برای اندازه گیری ولتاژمد نظر، یک مسیر بازگشت مشترک برای جریان الکتریکی و یا یک اتصال فیزیکی مستقیم به زمین، محسوب می شود. در یک ساختارالکتریکی، سیستم ارت یا همان سیستم زمین کردن قسمت...

هدایت کننده های حفاظتی همانطور که شما تاکنون میدانید، هدایت کننده های حفاظتی اصلی ترین بخش سیستم های ارتینگ میباشند، اما پیچیدگی های سیستم با وجود الزاماتی برای فناوری اطلاعات، حفاظت در برابر افزایش ولتاژ، شبکه های محلی و...