ارت تستر Tag

تعریف: وسیله ای که برای اندازه گیری میزان مقاومت زمین مورد استفاده قرار می گیرد را ارت تستر می نامند. تمام تجهیزات یک سیستم قدرت از طریق الکترود ارت به زمین متصل می شوند. ارت وظیفه حفاظت از تجهیزات و کارکنان در برابر جریان خطا را...