بست ارث Tag

شرکت تجهیزات سیستم زمین طیف کاملی از کلمپ های ارث که شامل یک فنر یا اتصال کننده ارث از نوع پیچ باز شونده به سمت پایین است که برای اتصال میله ارث به تسمه مسی، میله ارث به کابل یا همان هادی مسی رشته ای،...