رسانا همبند Tag

جوش احتراقی و لحیم کاری سخت، هر دو روش های متفاوتی برای همبندی یک و یا بیشتر از یک قسمت از رسانا های فلزی استفاده شده در سیستم های ارتینگ به حساب می آیند. این جوشکاری را به وسیله اشکال و انواع مختلف آن طبقه بندی...