محافظت کاتدی Tag

خوردگی یک پدیده طبیعی ست که منجر به تخریب سازه های فلزی و وارد شدن خسارات سنگین در کسب و کارها می شود. برای ایجاد خوردگی به 4 عنصر نیاز داریم. یک مجموعه ای میزبان دارای عوامل خوردگی، یک مجموعه مقصد که در آن هیچ کدام از...