کاتدی Tag

در این مقاله 4 روش تست متداول در حفاظت کاتدی برای جلوگیری از ایجاد فرسایش و خوردگی از طریق مراقبت و نگهداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قبل از مطالعه این 4 روش تست در مقاله زیر با حفاظت کاتدی آشنا شوید. بیشتر بخوانید : حفاظت کاتدی...

خوردگی یک پدیده طبیعی ست که منجر به تخریب سازه های فلزی و وارد شدن خسارات سنگین در کسب و کارها می شود. برای ایجاد خوردگی به 4 عنصر نیاز داریم. یک مجموعه ای میزبان دارای عوامل خوردگی، یک مجموعه مقصد که در آن هیچ کدام از...