corrosion Tag

خوردگی چیست؟ بروز تخریب و از بین رفتگی در مواد به دلیل شرایط محیطی را، خوردگی می نامند. این یک پدیده طبیعی است که به وجود آمدن آن مستلزم وجود شرایطی از نظیر: رطوبت، وجود یک سطح فلزی و یک ماده اکسید کننده که به...

از تجربه و تخصص ما در زمینه حفاظت از خوردگی در صنایع مختلف از جمله: صنایع پتروشیمی، راه و ساختمان و کشتی رانی، سرمایه ها و افراد در برابر آسیب دیدگی و ضرر ناشی از این پدیده بهره مند شوید. خوردگی، می تواند منجر به کاهش ایمنی...