Earthing Tag

هدایت کننده های حفاظتی همانطور که شما تاکنون میدانید، هدایت کننده های حفاظتی اصلی ترین بخش سیستم های ارتینگ میباشند، اما پیچیدگی های سیستم با وجود الزاماتی برای فناوری اطلاعات، حفاظت در برابر افزایش ولتاژ، شبکه های محلی و...