مفاهیم اولیه سیستم های ارتینگ

سیستم های حفاظت ارتینگ

مفاهیم اولیه سیستم های ارتینگ

هدایت کننده های حفاظتی

همانطور که شما تاکنون میدانید، هدایت کننده های حفاظتی اصلی ترین بخش سیستم های ارتینگ میباشند، اما پیچیدگی های سیستم با وجود الزاماتی برای فناوری اطلاعات، حفاظت در برابر افزایش ولتاژ، شبکه های محلی و… و تا حدودی ریسک به هم ریختن اصطلاحات، افزایش خواهد یافت.

 سیستم های محافظت ارتینگ
درک اولیه از سیستم های محافظت ارتینگ (نمودار و تعاریف)

مفاهیم پایه ای سیستم های ارتینگ (دیاگرام و تعاریف)

ارت کردن منبع تغذیه یک خانه یا ساختمان ، همانند یک محافظ برای اشخاص عمل میکند و از اشخاص  در برابر شوک های الکتریکی هنگامی که قطعه ای از یک وسیله الکتریکی دچار خرابی عایق به زمین شده است، محافظت میکند.

در هنگام وقوع چنین خطای عایقی، یک جریان اتصال کوتاه که بسیار بیشتر از جریان در زمان عملکرد عادی است در کابل ایمنی زمینی ایجاد شده و از طریق ارت به سیم بندی ستاره ترانسفورماتور توزیع بر میگردد.

* فیوزهای دستگاه الکتریکی بلافاصله عمل کرده و برق را قطع خواهند کرد. هنگامی که دستگاه مورد نظرتوسط فیوز محافظت نشده است، فیوزها و یا قطع کننده های مدار مینیاتوری، بعد از عمل کردن وات متر بر روی پنل توزیع قرار میگیرند.

– حالا بیاید ببینیم یک سیستم حفاظت ارتینگ با تمام قسمت هایش چطور به نظر میاد.دیاگرام آن در زیر نشان داده شده است.

دیاگرام سیستم های محافظت ارتینگ

دیاگرام سیستم های محافظت ارتینگ
شکل 1

نمادهای سیستم های ارتینگ

نمادتوضیحات نماد
ارت، نماد عمومی ارتینگ
هدایت کننده دو رنگی سبز / زرد. اتصال ارت که در برابر شوک های الکتریکی حفاظت می کند.
نقش ارت کاربردی که لزوما به معنای حفاظت در برابر شوک های الکتریکی نیست
قسمت رسانای نمایان، اتصال الکتریکی بدنه، نقطه ولتاژ مبنا
لینک هم پتانسیل
قسمت رسانای بدون پوشش لینک نشده به هدایت کننده محافظتی. اگر یک لینک کاربردی مورد نیاز باشد (برای مثال: قسمت های رسانای بدون پوشش لینک کننده)، از این نماد استفاده کنید
وسیله ای دارای عایق مضاعف که حاصل ساختن یا مونتاژ با عایق مضاعف (اشاره به عایق کامل)، وسیله نصب شده

-بسیار خوب! ما اکنون یک تصویر کامل از ساختار ارتینگ در دست داریم. اجاره دهید در مورد هر قسمت بیشتر صحبت کنیم.

تعاریف

1- الکترود ارت

– مجموعه ی عناصر رسانا درارتباط با ارت. اتصال با توجه به شرایط محلی (نوع زمین) و مقدار مورد نیاز مقاومت ایجاد میشود. (شکل.1)

رسانای ارتینگ و الکترود ارت
شکل.2-رسانای ارتینگ و الکترود ارت

2- رسانای ارتینگ

رسانایی که پیوند با الکترود زمین را ایجاد میکند به طورکلی عایق بندی نشده است و حداقل دارای سطح مقطعی به اندازه 25 میلی مترمربع (مس) و یا 50 میلی متر مربع (فولاد گالوانیزه) است.

شکل شماره 1 در بالا را مشاهده نمایید.

3- وسیله عایق کننده

این وسیله در رسانای ارتینگ قرار داده شده است و به منظور اندازه گیری اتصال ارت باز میشود.

نوار اندازه گیری ارت
شکل.3-نوار اندازه گیری ارت استفاده شده برای اندازی گیری ارت و ایجاد شکست در مدار.

4- خروجی ارت اصلی

پیوند الکتریکی بین مدار ارت و پیوند هم پتانسیل کلی،میتواند به عنوان بخش یک پارچه از پیوند هم پتانسیل کلی و یا وسیله عایق کننده باشد.

 نوار و بار اصلی ارت
شکل.4- نوار و بار اصلی ارت

5- پیوند (لینک) هم پتانسیل کلی

– این قسمت در ابتدای مجموعه و/یا در نقطه ورود هر سازه، هدایت کننده های ارتینگ، لینک (پیوند) هم پتانسیل اصلی و هدایت کننده های حفاظتی مختلف را به هم پیوند میدهد.

6- رسانای پیوند هم پتانسیل اصلی کلی

این قسمت بخش های فلزی سازه، باس بارها و فریم ها را به لینک (پیوند) هم پتانسیل کلی ارتباط میدهد.

* سطح مقطع مورد نظر بایستی هم اندازه رسانای حفاظتی اصلی با حداقل 6 میلی متر مربع (10میلی متر مربع برای آلومینیوم) و حداکثر 25میلی متر مربع (35میلی متر مربع برای آلومینیوم) باشد.

7- هدایت کننده های لینک هم پتانسیل اصلی

-این قسمت بخش های نزدیک به بورد توزیع ولتاژ پایین را به خروجی های رسانای حفاظتی متصل میکند.

به مانند بالا، سطح مقطع مورد نظر بایستی به همان مقدار رسانای حفاظتی با حداقل 6 میلی متر مربع (10میلی مترمربع برای آلومینیوم) و حداکثر 25میلی متر مربع (35میلی متر مربع برای آلومینیوم) باشد.

رساناهای پیوند اصلی تجهیزات
رساناهای پیوند اصلی تجهیزات

8- رسانای حفاظتی اصلی

– سطع مقطع رسانایی که خروجی ارت اصلی را به خروجی رسانای حفاظتی پیوند میدهد، بر اساس قواعد آورده شده در جدول فنی، تعیین شده است.

رسانای حفاظتی اصلی که در بورد توزیع قرار دارد.
رسانای حفاظتی اصلی که در بورد توزیع قرار دارد.

9- جمع کننده و یا ترمینال اصلی هدایت کننده های حفاظتی

این قسمت در بورد توزیع ولتاژ پایین قرار داده شده است.

10-هدایت کننده های حفاظتی مدار

– این هدایت کننده ها بر اساس جریان هربار مدار تعیین میشوند.

هدیت کننده های خفاظتی مدار سیستم های ارتینگ
هدیت کننده های خفاظتی مدار

11- لینک ها (پیوندها) هم پتانسیل اضافه

– این لینک ها به منظور اطمینان از تداوم مدارهای حفاظتی مورد استفاده قرار میگیرند.

1- بین قسمت های بدون پوشش رسانا:سطح مقطع حداقلی برای پیوند شدن همان رسانای حفاظتی کوچکتر از بین دو قسمت رسانای حفاظتی بدون پوشش ،میباشد.

2- بین قسمت های هدایت کننده بدون پوشش و قسمت های رسانا:سطح مقطع حداقلی برای پیوند شدن  بایستی حداقل نصف اون رسانای حفاظتی از قسمت بدون پوشش رسانا باشد.

*در هردو حالت،اگر پیوند (لینک) به صورت مکانیکی (در یک محفظه، به وسیله داکت(مجرا)، روکش و…) محفاظت میشود، حداقل سطح مقطع مورد نیاز 2.5 میلی متر مربع و در صورت نداشتن محافظ (کابل انعطاف پذیر)، حداقل سطع مقطع مورد نیاز 4 میلی متر مربع میباشد.

این قواعد برای پنل ها و درب های قابل حمل پنل های االکتریکی و محفظه هایی که هیچ تجهیزاتی در آنها نصب نشده است، کاربرد دارد.

– هنگامی که تجهیزات در آنها نصب شده و یا خطرات مشخصی مانند تماس غیر مستقیم با این قسمت های بدون پوشش هدایت کننده (مسیرهای تغذیه برای کنترل، نبود پوشش حفاظتی و…)، نوار های قابل انعطاف یک عایق ایده آل را برای نصب ملزومات فراهم میکند.

پیچ و مهره ارتینگ بر روی سقف سوییچ بورد
پیچ و مهره ارتینگ بر روی سقف سوییچ بورد

12- لینک (پیوند) هم پتانسیل محلی

-اگر در یک سیستم اتصال به زمین و یا سیستم های ارتینگ خنثی منابع تغذیه فاقد ارت، طول مدارات بالا دست از مدارات خروجی مشخص نباشد و یا خیلی بیشتر باشد، یک لینک (پیوند) هم پتانسیل محلی درهر بورد توزیع به منظور تغذیه مدارات خروجی ایجاد میشود.

-سطح مقطع این پیوند حداقل بایستی نصف رسانای حفاظتی نغذیه کننده بورد، با سطح مقطع حداقل 6میلی مترمربع(10میلی مترمربع برای آلومینیوم) و حداکثر 25 میلی متر مربع (35میلی مترمربع برای آلومینیوم) ، باشد.

13- هدایت کننده حفاظتی ترانسفورماتورولتاژ بالا/پایین

– سطح مقطع این قسمت بر اساس نوع هدایت کننده، توان ترانسفورماتور و واکنش زمانی حفاظت ولتاژ بالای آن، تعیین میشود.

رسانای حفاظتی در آزمایش،سطع مقطع آن تقریبا همیشه همسان با رسانای حفاظتی اصلی میباشد.

ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ بالا/پایین در سیستم های ارتینگ
ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ بالا/پایین

14- هدایت کننده ولتاژ بالا ی قسمت های رسانا

– اگر مجموعه توسط یک پست توزیع تغذیه میشود، سطح مقطع استفاده شده 25 میلی مترمربع(35میلی مترمربع برای آلومینیوم) و برای انواع دیگر تغذیه، سطح مقطع مورد نیاز بایستی محاسبه شود.

15- ارت کردن حفاظت کننده های افزایش ولتاژ

– این قسمت برای تخلیه جریان های خطای حاصله از حذف اضافه ولتاژ طراحی شده است.این هدایت کننده ها بایستی تا حد ممکن کوتاه وفقط برای این هدف مورد استفاده قرار گیرند.

-سطح مقطع مورد نیاز برای این قسمت براساس دستورالعمل های تولیدکنندگان، عموما بین 4 تا 16 میلی مترمربع انتخاب میشود

خاکستر محافظ ولتاژ افزایش می یابد
خاکستر محافظ ولتاژ افزایش می یابد

16- ارتینگ هدایت کننده بدون عملکرد ایمنی

-این امر اتصال ارت را برای دلایل کاربردی و یا به دلیل سطح اختلالات، برقرار میکند. فقط هنگامی که رسانا در نقش یک محافظ عملکرد میکند از رنگ دوگانه سبز/زرد استفاده نمایید.

*اصطلاحات زمین بی صدا و یا زمین پاک نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

17- لینک (پیوند) هم پتانسیل ارت نشده

– لینک (پیوند) خاص برای کاربردهای منحصرمشخص شده در محیط های غیر رسانا (پلتفورم های آزمایش و…)، تمامی قسمت های رسانای بدون پوشش وقسمت های قابل دسترسی هم زمان که بایستی به هم پیوند شوند.

– سطح مقطع های این قسمت به عنوان لینک های هم پتانسیل اضافی، یکسان در نظر گرفته میشود.

غیر زمین شده یا بدون ارت لینک هم پتانسیل
غیر زمین شده یا بدون ارت لینک هم پتانسیل

18- رسانای ارتینگ

در نظر گرفتن رسانا صرفا برای استفاده کاربردی: مبنای ولتاژ (قطعات رسانای الکترونیکی بدون پوشش)، سطح مقطع آن بر اساس جریان واقعی انتخاب میشود.

با توجه به سازگاری الکترومغناطیسی: هدایت کننده ها برای کاهش امپدانس در فرکانس های بالا بایستی تا حد ممکن کوتاه و پهن انتخاب شوند.

هادی ارتینگ
هادی ارتینگ

19- تجهیزات کلاس دو

– قسمت های رسانای بدون پوشش این تجهیزات نبایستی به یک رسانای هدایت کننده متصل باشند.

در صورتی که قصد خرید، نصب و یا راه اندازی سیستم های محافظت ارتینگ برای کارخانه، محیط کار، ساختمان و یا محل مورد نظر خود را دارید با شماره های شرکت تجهیزات سیستم زمین تماس گرفته و راهنمایی های لازم جهت انجام پروژه را دریافت کنید.

شماره تماس های دفتر مرکزی : 02177959032 – 02177940716

بیشتر بخوانید : خرید تجهیزات و محصولات ارتینگ

بدون نظر

ارسال دیدگاه